Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 653 655 658 Commissie Openbare Werken 654 Inspecteur van Po litie, Soest. Wed.G.v.d.Burg te Soest 656 Directeur Gemeen tewerken. 657 A.H.D.Smaal, Wer- herlaan 18, te Hilversum. Secretaresse Voog dijraad Utrecht. brengt advies uit omtrent het voorstel van B.en W. inzake grondafstand enz. 1e Heeserlaantje. verzoekt ter uitvoering van het gewij zigde artikel 68 der Algemeene rolitie- verordening de plaatsen aan te wijzen, alwaar het niet verboden is in het open baar te zwemmen, zich te baden, te ont- kleeuen of slechts gekleed in badcos- tuum of zwembroek zich te bevinden. Voorts wordt voorgesteld om op een 4-tal plaatsen aan de Eem borden te doen aanbrengen, waarop het verbod is vermeld deelt mede dat zij niet in staat is tot betaling van het bedrag van 85,40 als bijdrage kosten trottoir-aanleg en ver zoekt haar toe te staan dat zij maande lijks 10,= afbetaalt. zendt kostenopgaaf betreffende het ver wijderen van de bovenste laag van de betegelde trottoirverhooging aan de Van Weedestraat verzoekt aan den Raau ontheffing van het verbod tot het oprichten van 5 on- dergrondsche benzinebewaarplaatsen, met een inhoud van elk 6000 Liter, in het perceel van weedestraat ykadastraal bekend gemeente Soest sectie H.no.4052» De Commandant der Vrijwillige Brandweer van Soest adviseert bij schrijven van 4 Juni 19^5, no.1/B 121 afwijzend. De Directeur van Gemeentewerken advi seert bij schrijven van 12 Juni 1955 no.17/40, de gevraagde ontheffing te verleenen. verzoekt andermaal onvoorwaardelijk te besluiten tot betaling der verpleegkos ten van het kind Wolfsen in een psychia trische inrichting. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 339