Volg num mer Afzender of voorsteller Korte i n h o u 66 67 66 69 Centraal verifica- tiebureau ,jen Haag Techn. Ambtenaar Openbare Verken. lechn. Ambtenaar doenbare ferken. Ged. otaten dezer provincie. 7u Commissie openbar? I erken. 71 .C.Tensen. [zendt een rapport betreffende de opne ming van kas en boeken bij den gemeente ontvanger op ly Jecember 1934. .verzoekt een bedrag toe te staan van f.45>03 voor aankoop van 16 stuks uni- f ormpetten Je Commissie Openbare erken Kan zich. met deze crediet-aanvrage vereenigen. vraagt een crediet van f.1947,40 voor onderhoud van eenige wegen. Ije Commissie Openbare kerken Aan zich jmet deze wegenverbetering vereenigen, doch dringt erop aan dat de benoodigde hoeveelheid grind zoo mogelijk vanwege de gemeente gedolven wordt. deelen mede naar aanleiding van het schrijven van burgemeester en wethouders van 2 Januari j.1. 4e afd. no.3600, dat zij niet Kunnen afzien van hun verlangen, dat de overdracht van de niet tot bouw terrein bestemde gronden van het grond bedrijf naar den algemeenen dienst be- hoorlijK is opgelost, voordat zij aan de begrooting voor 1935 kunne goedkeu ring zullen Kunnen hechten. deelt mede niet te Kunnen instemmen met de wijze waarop thans een onderzoeK wordt ingesteld naar den aanleg der Ban- ningstraat en acht het noodzaKelijK dat haar de leiding van het onderzoeK wordt opgedragen bijgestaan door 3 onpartij dige desKundigen. Voorts brengt de Com- i missie een advies uit omtrent de tewerK-J I stelling van den opzichter de Boer en lacht de Commissie het niet wenschelijK 1 dat de opzichter mulder van den rrovin- cialen .aterstaat langer aan het onder- i zoek deelneemt. 'deelt de voorwaarden mede, waaronder hij I bereid is een bus te doen loopen, welK6 'aansluiting zou geven aan de bus uit [Amersfoort, welke thans om 8.32 uur van de eikenlaan vertrent. J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 33