y- r- oorstel enz gewij- rolitie- wijzen het open- te ont- adcos- den. een n te bod is t is tot 15,40 als en ver- maande- het ver- an de in de tg van in 5 on~ ;sen, met in het istraal i no.4052 irandweer ren van ?nd i advi- L 1955 Lng te BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt de ontwerp voordracht aan den Baad opge- j/ maakt ingevolge besluit van het College dd. 24 Mei j 1 te handhaven en daaraan toe te voegen dat wijziging van de verordening regelende het beheer van het wegen fonds als door de Commissie voor Openbare werken be doeld niet noodig is. Besloten wordt het Soester Eatuurbad als plaats aan te wijzen waar in het openbaar gezwommen kan worden, en op een 4-tal plaatsen aan de Eem borden te plaatsen, 1a' waarop het zwemverbod is vermeld. 5 V 1/ V Besloten wordt afwijzend te beschikken op het verzoek van adressante. Voorts wordt besloten het werk verbonden aan het weg nemen van de bovenste trede van de stoep niet uit te laten voeren alvorens het verschuldigde bedrag gestort is, en dit aan adressante mede te deelen. Besloten wordt de kostenopgave goed te keuren, doch V het werk niet te doen aanvangen, alvorens de oorspronke-r lijk vastgestelde bijdragen van particulieren volledig betaald zijn, en de Commissie voor Openbare Werken be treffende deze aangelegenheid van bericht en raad ge diend heeft. xd ld Besloten wordt den Baad voor te stellen adressant gevraagde ontheffing te verleenen- de 1Cü/ V Hö J slijk te >leegkos- l psychia' V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 340