'V 659 Afdeeling finan ciën ter secreta rie 660 tï.V."De TijdgeestH üytot Expl. van Onroerende Zaken, gevestigd te R'dani kantoorh.a.d.Burg. Grothestr.12 Soesh 661 Voetbalvereeniging en Athletiekclub "Soestte Soest 662 665 Directeur van Ge meentewerken Directeur van Ge- meent ewerken biedt ter vaststelling aan de aan ge deputeerde staten in te zenden opgaaf ingevolge artikel 56, achtste lid sub a van het financiëele verhoudingsbe- sluit met de daarbij behoorende toelich ting. komt in beroep bij den gemeenteraad te gen het besluit van B. en W. van 10 Mei 1955, 1e afd. no.1/1077, waarbij de beslissing op de aanvrage om vergun ning voor den bouw van een dubuel win kelhuis op een terrein gelegen a.d. Soesterbergschestraat kadastiaal behend gemeente Soest sectie H.no.245Ö, is aan gehouden. vraagt ten behoeve van het a.s. Jubile j harer vereeniging de benoodigde materia len, als masten voor vlaggen en een eerepoort ter versiering van het ter rein in bruikleen te mogen ontvangen jvoor het tijdvak van 16 Juni t/m 5 Juli a.s. De Directeur van Gemeentewerken advi seert gunstig op dit verzoek te beschix ken, onder voorwaarde dat de bedoelde materialen door de vereeniging gehaald worden aan de opslagplaats Lange Brink- weg en aluaar uiterlijk 20 Juli a.s. geheel ongeschonaen worden ingeleverd. bericht naar aanleiding van een.aanvra ge van makelaar Man da. 20 Mei 1955, ds' het op de teekening in blauw aangegeven aan den Pelikaanweg gelegen perceel gronds, kadastraal bekend als sectie H.no.5492 ged. groot ongeveer 1116 M2 voor verkoop in aanmerking zou xomen. be o I 1 2. richt omtrent het onderhoud van de 1.school te Soesterberg en wel om- ent het grind op het schoolplein, de afzetting van het terrein met puntdraad het aanbrengen van verlichting bij het hek der school.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 341