7 an ge- opgaaf id sub gsbe- toelich- raad te il 10 arbij de rgun- el win- a.d. 1 bekend i, is aan- Jubileuii i mat er ia- i een ;t ter rangen 'm 5 Juli advi- beschik jdoelde gehaald Brink- l a s jleverd ï.aanvra- 1 9j>5d^i ingegeven rceel sectie 1116 M2 itomen. van de el om- n. n met ing bij BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen Conform goedgekeurd en vastgesteld. {/A4/éS. /tic? £$8 Besloten wordt den Baad voor te stellen op het beroep afwijzend te beschikken. Conform het ontwerp-voorstel hiernevens als bijlage y 1 gevoegd. Conform het advies van den Directeur van Gemeentewerken y. dd. 1 Juni 1955, no.4045/2 wordt tot inwilliging van het verzoek besloten. "V Besloten wordt den prijs vast te stellen op 2,50 de M2 IA y 9 o! Van het bericht wordt kennisgenomen. De genomen en nog h. te nemen maatregelen tot opheffing der bezwaren door het hoofd der school in zijn jaarverslag omschreven "i$t\. hebben de goedkeuring van de vergadering.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 342