Volg num mer Afzender of voor4 Datum steller Korte inhoud 664 J .PMat t hij ss en Burg.Grothestraat Soest 665 666 fi .P.H.Busch', con troleerend ambte naar P.A.J.Reintjes klerk bij het gem gasbed"" i jf verzoekt aan (.en Raad ontheffing van het verbod tot oprichting van een roo- kerij en een zouterij in zijn perceel gelegen aan de Burg.Grothestruatka dastraal bekend gemeente Soest, in sectie A.no.157&. e Commandant der Vrijwillige Brand weer van Soest adviseert bij schrijven van 27 Mei 1955, Ko.1/B 115 en de Di recteur van Gemeentewerken bij schrijv van 12 Juni 1955, ho.17/'pÖ, de ge vraagde ontheffing te verleenen. verzoekt zijn Juli 19^5 als beschouwen. ontslagaanvrage per 1 niet gedaan te willen verzoekt hem wegens kostwinnerschap de ongehuwdenaftrek op zijn salaris ad 100,= over 1955 te willen doen uitbetalen. De Technisch Ambtenaar van het Gasbe drijf adviseert blijkens zijn schrij ven van 11 Juni 1955 dit verzoek, in verband met de zeer moeilijke finan- cieele omstandigheden, waarin het ge zin Reintjes verkeert, toe te staan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 343