Besloten wordt den Raad voor te stellen de gevraagde ontheffing te verleenen. VJj- V HoiT-. Met intrekking van het ontslag-besluit dd. 28 Mei 19p5 wordt de heer w.k.H.Busch wonende te Soest met ingang van 1 Juli 19j>5 met algemeene stemmen benoemd tot co troleur armwezen in tijdelijken uienst der gemeente, tegen eene belooning berekend naar 1800,= per jaar. Aan adressant mede te deelen, dat het College bij de l// vaststelling der salarissen krachtens de nieuwe sala- risregeling, het standpunt heeft ingenomen, van de mi-' nimum salarissen geen ongehuwden-aftrek toe te passen zoodat het salaris op 90c,is bepaald en op het oogenblik geen termen aanwezig zijn daarin verandering te brengen. Bij de behandeling van de begrooting voor 19^8 als wanneer adressant wellicht voor een periodieke verhooging in aanmerking komt zal indien de omstandigheden daartoe alsnog aanleiding geven, het verzoek in nadere overweging worden genomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 344