Volg num mer Afzender of voorsteller Datum o r t e i n n o u ^rs.R.?tV.d.Mark en Baron Roëll te Amersfoort- Secretaris Natio naal Crisis Comi té den Haag. Technisch Ambte naar "bij het ^as- bedrijf te Soest. G erne ent e - ontvanger «J .Speerstra 672 Centr.Bureau voor Verificatie en fi- nancieele Adviezen der Ver.v.Hed.Ge meenten te 1s-Grar venhage. Heelt namens I.van der Leek mede de be zwaren, welke bestaan tegen de sloot, loopende over zijn terrein gelegen aan de Hartmanlaan, en welke sloot een water lossing zou zijn. Ter oplossing dezer aam gelegenheid wordt verzocht deze sloot te doen vervallen en ter vervanging daarvan langs het verharde gedeelte een rioleerin, aan te brengen van put tot put. Cliënt is bereid een nader overeen te komen gedeelts van de kosten te dragen. He Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven d.d. 13 Juni 1935» no.998. Heelt mede, dat het 21.C.C. zich kan ver eenigen met de samenstelling van het comité, belast met de uitvoering van de extra-hulpverleening aan werkloozen in 1935» indien het orgaan voor steunver- leening hierin is vertegenwoordigd. Zendt de jaarstukken van het gemeentelijk gasbedrijf over het jaar 1934* Zendt een staat met bijlagen, betreffende jaosten behoorende tot den dienst 1933 °f van daaraan voorafgaande diensten, met verzoek deze posten aan den raad ter oninbaar-verklaring voor te dragen. verzoekt zijn naam op de in art.17» eerslje lid der Drankwet te plaatsen. Zendt rapport betreffende opneming van kas en boeken van het gemeentelijk gas bedrijf over het tijdvak 2b Haart tot 27 Lei 1935.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 347