3 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen de be- .oot in aan in water- Lezer aar;«i sloot te daarvan 'ioleeriój iliënt is 1 gedeelte >rengt jven d.d. can ver- het van de :en in mver- Besloten wordt adressanten te berichten dat er bij het college geen bezwaar bestaat tegen omlegging van de bestaande sloot door middel van een riool mits de kosten van omlegging komen voor rekening van verzoeker, .daar het een toestand betreft, die bekend moest zijn, voor dat het terrein gekocht werd, en de waterlossing als een op het perceel rustende verplichting niet kan worden opgeheven. Besloten wordt Wethouder n.Lodeesen aan te wijzen als vertegenwoordiger van het orgaan voor steunverleening. ientelijk Besloten wordt de jaarstukken in handen te stellen van het verificatiebureau van de vereeniging van Bed. y^>/y Gemeenten ter controle. ;ref f ende 1933 of 1, met ter in. 7, eerste ïg van jk gas- tot Besloten wordt de posten bij den raad ter oninbaar verklaring voor te brengen. Be belasting commissie alsnog omtrent deze zaak te hooren. SS rL/ Besloten wordt adressant te plaatsen onder no.14- van de \S cj)\~ lijst, zooals bedoeld in art.17, eerste lid der V ui Drankwet Van het rapport wordt kennis genomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 348