Ó73 674 6 75 676 677 678 num- 1 Afzender of voorsteller Datum mer i Korte inhoud f.K.Albarda te Soesterberg Mej.K.van Leeuwen» Bosstr.64, Soest. Ie afd.ter Secre tarie G.Bleeksma te Soesterberg. Voorzitter Voorzitter Deelt mede dat hij het vervoer van grind en zand der gemeente over een gedeelte van een aan hem toebehoorenden weg kan toestaan. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven d.d.lS^Juni j.1. no.890. Verzoekt te mogen vernemen, zulks met het oog op bebouwing, of de Bosstraat onder de "Baatbelasting" valt. Biedt ter goedkeuring aan het ontwerp der aan A.frank, Koninginnelaan 48, te Soest, te verleenen vergunning tot de oprichting van een houtzagerij en het daarin plaatsen van een electromotor van ijs P.K.dienende ter aandrijving van een cirkelzaagmachine in perceel Koninginnelaan 48, kadastraal bekend gemeente Soest sectie H no.5151* Verzoekt* 1. wijziging te brengen in het tarief voor het parkeeren met auto's op het parkeerterrein te Soesterberg, en wel in dier voege dat voor het eerste kwartier f,0.10 wordt gerekend en verder voor den geheelen dag f,0,20 per auto. 2. een ingang tot bedoeld terrein te ma ken aan den weg langs het vliegkamp, daar de ingang aan de zijde van den Schoolweg zeer onpractisch is. Stelt aan de orde de behandeling van ee 6-tal ontwerp-besluiten tot wijziging der gemeente-begrooting 1934 he nrs, 21/404;21/405;21/406;21/4O8 met wijzi ging der gasbedrijfsbegrooting 1934, 23(33)2I/4O9;21/410 met wijziging der wegenfondsbegrooting 1934 24(20). Stelt aan de orde de behandeling van eer ontwerp-besluit tot wijziging der gemeente-begrooting 1935 nr.2l/407.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 349