Afzender of voorstelle Korte num mer Gentr.Bureau voor Verificatie en Binancieele Adviet- zen der Ver.van Bed.Gemeenten te s-Gravenhage. - .V. Aannemersbe drijf v.h.Brven Jurrié'ns te Utrecht Jacq.Stinkens Zeist x; .V.Prov.Utr .-Glee My.te Utrecht* Directeur van Geme entewerken Directeur van Gemeentewerken. ^endt rapport betreffende opname der kas en controle der administratie der woningbouwvereeniging "Goed Zonen" alhier over het le halfjaar 1935* Verzoekt een spoedige behandeling van het d.d.17 kei 1935 "bij den Raad inge diende bezwaarschrift tegen de gepro jecteerde zijerfafstand voor haar bouw terrein aan de Stadhouderslaan. Vraagt voorwaarden en prijs voor het pachten van een jachtrecht op gemeente- gr ond .Deelt mede de tariefsverlaging van electrischen stroom ingaande met de meteropneming in Juli a.s. Deelt mede, dat de aangeschreven gymna- i stiekvereenigingen hem verklaard hebben,' dat de ruiten van het gymnastieklokaal niet door de leden der vereenigingen j zijn vernield. j In verband daarmede adviseert hij de i kosten van aanbrenging van het gaas I voor rekening van de gemeente te nemen, daar elk bewijs van schuld door de be sturen zou zijn weerlegd. In het op deze aangelegenheid betrekking hebbend schrijven d.d.11 Juni 1935 Yan het bestuur der Soester Turnclub wordt er op gewezen, dat de speelplaats van d< school in de Kerkebuurt wordt gebruikt als openbare speelplaats, hetwelk te verbieden ware. Zendt rapport omtrent het al of niet in i vasten dienst aanstellen van C.G.J.van Heyst en deelt mede binnen afzienbaren tijd omtrent de reorganisatie van den dieet gemeentewerken, de personeelsbezet ting daaronder begrepen, te adviseeren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 351