s 685 Voorzitter 686 P.L-an te Soest 687 .Directeur van Gemeentewerken 688 P.Man te Soest 689 4e afd.ter Secre tarie Stelt voor de Commissie van advies inzake uitvoering der Steunregeling door intrekking van het "besluit d.d. 21 November 1933 te ontbinden, aange zien uit de praktijk is gebleken, dat het bestaan dezer Commissie niet nood zakelijk is. Verzoekt den koopprijs van een perceel grond aan den Pelikaanweg ad f.2»5G Per M2 terug te brengen tot f.2.-- per M2, aangezien dit perceel niet zoo gunstig i gelegen is en zeer zeker f.0.75 per M2 voor ophooging betaald moet worden. Blijkens schriftelijk rapport van den Secretaris wenscht adressant nog meerdereI terreinen te koopen onder door hem ge stelde voorwaarden in het rapport om schreven. Bericht omtrent het verzoek van J.van Geytenbeek om aankoop van een aan den Pelikaanweg gelegen terrein, breed 13 meter en diep 30 meter, kad.bekend als sectie H no.5492. Het terrein is op de situatieteekening in blauw aangegeven. Deelt mede dat niet ingegaan wordt op het voorstel van B.en i.om aan hem te verkoopen het aan de Schrikslaan gele gen terrein kad.bekend in Sectie H no. 5506 tegen den prijs van f.2»5G Per zulks voor den bouw van 3 dubbele wo ningen, doch dat hij zich wenscht te houden aan het oorspronkelijk plan om 3 woningen onder een dak te bouwen en geflankeerd door aan iedere zijnde een blok van twee woningen onder een dak. Hij wenscht den grond alsdan te koopen tegen f.2.75 per 112, zooals reeds over eengekomen was. Verzoekt te mogen vernemen of voor het gedeelte van de Lt. Koppenlaan, waarop de overeenkomst van Lint betrekking heeft, wegens voor aanleg en onderhoud dier laan gedane stortingen, de rente vergoeding bedoeld in het wegenfonds moet worden uitgekeerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 353