eeung Aanmerkingen Tot ontbinding der Commiaaie wordt besloten. Aan de 3 leden der Commissie van het besluit kennis te geven. besloten wordt tot intrekking van het besluit van 17 [P cJi- dezer en de prijs van den grond te bepalen op f.2. en tot verkoop over te gaan onder de gewone voorwaarden. ^OVJ. In verband met het rapport van den Secretaris wordt het besluit genomen adressant in koop aan te bieden het op de teekening (no.4027/2j aangeduide perceel I voor den prijs van f.2.25 per M2 en het perceel III voor den prijs van f.2.50 per L2 onder de bepaling: dat perceel II wordt gekocht en betaald volgens de ge bruikelijke voorwaarden. dat van de^koopsommen der perceelen i en III ingaande 1 Juli 1935 eene rente aan de gemeente wordt vergoed van 4 bij vooruitbetaling per 3 maanden te voldoen met dien verstande dat de overeenkomst bij niet betalirg der rente is ontbonden, en de beide terreinen uiterlijk 1 Juli 1936 zijn overgedragen en betaald. Het perceel ten verkoop aan te bieden voor f.2.per h2 onder de gewone voorwaarden. J* V 1-10(1. Aan adressant mede te deelen, dat zoolang de voorgenomen^ L verkaveling van het terrein in strijd is met het out- l werp-uitbreidingsplan niet tot verkoop van het terrein 3^5 kan worden besloten, en de gemeente zonder zich ten J opzichte van den verkoop te verbinden, het verloop derj zich voorkomende bezwaren afwacht. -besloten wordt rente te vergoeden over de in het wegen- fonds gestorte bedragen voor zoover met ontheffing inge volge art.3 der Bouwverordening is gebouwd op den grond voorheen eigendom van E.J.van Lint»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 354