35/9 Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer 69O 69I 692 693 694 Ged.Staten directeur van Gemeentewerken A.J.Roest, Smits-j weg 7, te Soest A .Rreriks ,Belve- dêreweg 3>Soest Directeur van Gemeentewerken 695 A .RoestSoesterb, str.103Soest. Korte inhoud jMaken bezwaar tegen de wijze van dekking der bij raadsbesluiten van 20 Mei 1935» 4e afd.nr*21/398 en nr.21/400 tot wijzi ging der begrooting 1934- toegestane ver hoogde kredieten voor den aanleg van een bassin voor afgevoerd water van het na tuurbad en voor verbetering van de riolee ring van het Soester natuurbad, en beve len aan een regeling te treffen waarbij kredietoverschrijdingen ten laste worden gebracht van ambtenaren, die daarvoor ver antwoordelijk zijn. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Komt in beroep bij den Raad tegen het besluit van B.en '.van 3 Mei 1935» le afd.no.2/318, inzake aanhouding van de beslissing op het verzoek om vergunning voor het vergrooten van de veestalling achter zijn woonhuis op een terrein gele gen a/d Smitsweg kad.bekend gem.Soest sectie G no.1830. Deelt mede dat zijn woningBelvedereweg 3, te Soest, in zeer vervallen toestand verkeert en niet bewoonbaar is. De techn.'-' ambtr. b/m de leiding van bouw-en woning toezicht brengt bij schrijven van 12 April 1935, no.19/0 advies uit. De Inspecteur van de volksgezondheid adviseert bij schrijven van 13 Juni 193/ j n0.6C9, tot onbewoonbaar verklaring over te gaan. Deelt mede dat het vraagstuk')vuilnisop haaldienst" bij hem in studie is en dat: nog enkele gegevens moeten worden inge wonnen inzake eventueel aan te schaffen werktuigen. In het algemeen kan hij voor- j loopig mededeelen dat, gezien de opgedane ondervinding, door hem niet gezocht wordt' in de richting van uitbesteding, doch dat een plan tot uitvoering van den ophaal dienst in eigenbeheer kan worden uitge werkt. Vraagt aan den Raad ontheffing van den erfafscheidingsafstand voor een te bou wen perceel aan de Soesterb. straa-t* De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent i, rapport uit bij schrijven d.d.2c Jun;/ De v tege besl Omtr ding te n lied inze Gele nos. aanv Den de b 2/31 legd Den te Jen R met d uiter Gonf den besc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 355