BESLISSING Afdeelinq A Aanmerkingen en No. i dekking 'i 1935, >t wijzi- ;ane ver- j van een het na- de riolee en beve- w aarbij ;e worden trvoor ver- i verzoe- L van de na het $5, le van de rgunning ;alling ?ein gele- Soest Je vergadering besluit aan het bezwaar van Ged.Staten tegemoet te komen, en aan uen Raad voor te stellen de 2/yy?^- besluiten te wijzigen. Omtrent de regeling te treffen tegen crediet overschrij ding door ambtenaren wordt besloten deze in overweging te nemen bij de herziening van het ambtenaren en werk liedenreglement. Bit aan de Ged.Staten mededeelen bij inzending der nieuw vastgestelde besluiten. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht, nos. 35/93» 35/98, 35/99» 35/l°° en 35/102 de aanvragen nos.I/IO95, l/llOl en 2/322 in te willigen en de aanvragen nos.l/llCG en 2/322 af te wijzen, Jen Raad voor te stellen het beroep af te wijzen en de beslissing van B.en i. d.d.3 hei 1935» le afd.no. 2/316 te bevestigen, een en ander conform de overge legde ontwerp-voordracht I* ïdereweg boestand Be technh-' =n woning- in 12 iheid Juni 1935» ring over Ben Raad voor te stellen bedoelde woning onbewoonbaar te verklaren conform het ontwerp-besluit ilnisop- s en dat en inge- schaffen hij voor* e opgedane ocht worflt' doch dat] ophaal- n uitge- ran den te bou- aat omtrent 5 Juni 3:5* |Ben Raad voor te stellen den termijn van de proefneming met de vuilnisophaling in eigen beheer te verlengen tot uiterlijk 1 November 1935* Gonform het advies van den Jirecteur van Gemeentewerken li2 den Raad voor te stellen afwijzend op dit verzoek te beschikken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 356