Volg- nurn- Afzender of voorsteller i Datum mer i Korte inhoud 696 697 Dir .Genuwerken Voorzitter 0 698 Tech «Ambt «Gas bedrijf 699 7CO 3ir.Gem.werken N.V.Prov.Utr MRectr.My. 7OI Pensioenraad te 1s-Gravenhage Biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Stelt voor het besluit d.d.28 Mei j.1. en de daarop aansluitende voordracht van den Raad d.d.28 Mei 1935» 4e afd.no.1286 betreffende het toekennen van e'e'n perio diekje salarisverlaging ad f.8C,-- van den bureel ambtenaar ter secretarie J.Gerritse in te trekken en wel om reden dat de door het College toegedachte perio dieke verhooging kan bestreden worden uit het nog aanwezige crediet. kendt een voorstel tot wijziging van de tarieven voor gasverbruik, alsmede tot wijziging van de verordening, regelende -de voorwaarden voor de levering van gas over den gewonen meter en over den muntgasmeter bericht naar aanleiding van het verzoek van H.van Asch en G.Kok om een aan den Klaarwaterweg gelegen perceel gronds kad bekend als sectie G no.3593 aan te koopeï Geadviseerd wordt betreffende een eventu' eelen aankoop thans geen beslissing te nemen, doch eerst de behandeling van de bezwaarschriften af te wachten. Beelt mede in staat te zijn wer te gaan tot verlaging van het tarief voor de straatverlichting, per 1 Juli a.s. bericht dat J.C.van Goor tijdelijk direc teur van gemeentewerken na 2 jaar tijde- lijken dienst derhalve op 12 April 1937 het ambtenaarsschap in den zin der Pen sioenraad zal verwerven, of zoo veel eerder als hij in vasten dienst wordt benoemd I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 359