Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 7a 73 74 71] A.A.van der Zou- vsen te Zoest. A.Mulder e.a. raadsleden 3oest. fechn. Ambtenaar openbare /erken. ie clanAmb t enaar Bouw- en woning toezicht. verzoekt de hem nog toekomende vergoe ding voor nieuw-aangeslotenen aan den ophaaldienst voor asch en vuilnis te mogen ontvangen. Aan van der Zouwen moet uitbetaald vol gens de lijst van den gemeente-ontvan ger Voor in Soesterberg nieuw aangeslotenen over net tijdvak 1 Jan. t/m 31 Bec. 1934 20 X /2 x f.2,50 f.25j-- ló x ;a x f.1,25 10- - f 35»-■ Voor in 3oest nieuw aangeslotenen over het tijdvak 15 Sept. t/m 31 Bec. 1934 23 x x f125 .^4?.i 1 f. 4-9,3y stellen aan het College een drietal vra gen naar aanleiding van de uitvoering 1 van bestek Mo.4 dienstjaar 1934 Aanleg Banningstraat. zendt plan van afwatering der Banning- straat door het maken van een kom met plantsoen op het gemeenteterrein aan de Batenburglaan. Be kosten worden geraamd op f.3180,-- loon en f.1226,-- aan mate rialen. Be Commissie Openbare /erken man zich met het plan vereenigen. Zij stelt echtf voor de rioolbuizen ÓO/90 cl., te gebruik ken, welke in net magazijn voorradig zijn, en voorts gelijktijdig te riolee- ren den hoek Couturier-Batenburglaan. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noo1 aige teexeningen en adviezen. nim Gelet •cember .cru o wc rut 'V1 fl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 35