v X AVA BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Jordt besloten de aanvrage no}/.C91 in te willigen en de aanvragen nos.l/1098 en 2/325 af te wijzen. Onder intrekking van het besluit van 28 kei j.l.en de voordracht wordt thans besloten aan den bureel ambte naar ter Secretarie J.Gerritsen ingaande 1 April eene periodieke verhooging toe te kennen berekend op f»80.per jaar. 'an de t tot ïlende ,n gas 1 j Het College kan zich met het voorstel vereenigen en besluit aan den Raad het voorstel te doen de tarieven voor gasverbruik te wijzigen. Omtrent dit besluit het advies der gascommissie in te winnen, >rzoek 1 den ids kad, koopei eventu ig te ran de Besloten wordt het advies der Commissie voor het uit- B breidingsplan in te winnen. V hM. te gaan de Be mededeeling ter kennis te brengen van den Raad, en voorts de wijziging vast te leggen in briefwisseling met de P.U.E.LI. De briefwisseling omtrent alle wijzi gingen te voegen bij het Contract. J- V k direc- tijde- 1 1937 r Pen- eel ordt Van het bericht wordt kennis genomen. Besloten wordt de heer van Goor met het inzicht van den Pensioenraad in kennis te stellen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 360