BESLISSING Aanmerkingen ,e_ jeten ïtR*vt Lag ranaf Besloten wordt aan den Raad te adviseeren het Besluit tot vermindering van den toeslag tot 20 /o te handhaven, 3 kende inkoop 3n 10. tegen Besloten wordt tot verkoop van den grond conform de voorloopige koopovereenkomst a.d.heden. üJs V 4 flhl. rbeiders, erk- n en te e steld Volgens mededeeling van den heer /ethouder van Openbare ,3^ V/erken kan de mededeeling als vervallen worden beschouwd. Besloten wor4t het schrijven voor Kennis geving aan te nemen. van te staan tot Besloten wordt den Raad in te lichten dat het geven van i> een vergunning tot dansen in eene voor het publiek toe- y gankelijke localiteit waarvoor eene vergunning of ver- 40 pi* lof A ingevolge de Brankweg is verleend volgens art.56 der Brankwet behoort tot de bevoegdheid van den Burge meester. Voorgesteld zal worden het verzoek niet in behandeling te nemen op grond dat de Raad daaromtrent niet heeft te beslissen. in het le ran het •ichten irt jes ïriks- H uen Raad voor te stellen het verzoek om bouwvergunning in beroep niet in te willigen, aangezien de Wet zich ,i daartegen verzet, en derhalve de beslissing van B.en W d.d.8 Mei 1935» no.1/1069 te bevestigen. eeiing

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 362