Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer j 707 708 Me jH.Schoen Bir.van Gemeente- w e rken Korte inhoud vraagt een verlof B voor de aan de zuid zijde gelegen serre groot plm. 24 M2 van het perceel Soesterbergschestraat no. 158. bericht omtrent de toe te kennen scha devergoeding wegens kostelooze ingebruiï geving van den grond gelegen aan de Pie- ter de Hooghlaan en verkocht aan make laar Man bij raadsbesluit van 20 Mei 1955, 1e afd. no.4002. Beslot* lof 3 1 drank 1 de zui( schest: Uonfon jken wo: pellan* loosst< Bit aai 709 lOentraal verifica- ,'tiebureau. 710 711 71 2 714 W o n i ngb o uwv e r "Goed Wonen" te Soest IJ.V.Oliën en ben zine Import My. te Soest W.L.Huiskes 715 de Voorzitter. Bir.van Gemeente werken zendt rappoit betreffende kasopneming en controle administratie woningstich ting ^Patrimonium" over het 1e halfjaar 1955 zenden balans per 51 Bec. 1954 en ver- lies-ren winstrekening over 1954 en ver zoeken medeaeeling wanneer tot huurver- laging der woningen der bouwvereeniging kan worden overgegaan. verzoekt vergunning tot uitbreiding van de bestaande benzinepompinstallatie door bijplaatsing van een ondergrondse*) benzinereservoir met een maximum inhoud j van 4000 L. met bovengrondsche aftapin- richting op/in perceel Birkstraat no.52' kadastraal bekend gemeente Soest sectie I C.no.1948. Omtrent dit verzoek wordt advies uitgebracht door den directeur van gemeentewerken en den commandant der vrijwillige brand-weer van Soest. vraagt een tapvergunning voor de aan gebouwde zaal van het perceel Nieuw- straat 57- stelt vcor in de besloten vergadering van den raad machtiging te vragen tot aanstelling van een Commies ter Secre tarie te belasten met de leiding der 5e afdeeling. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Kennisj ter. Beslot* Verif ic te vrag Be verf nevens Be aang dat het Wordt t Belet c 55/107 1/1102

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 365