Vota- Afzender of voorstelle Kort num mer 715 Ver.van Ked.-Gemeen ten en Coöp.Ver. Centraal Beheer. 716 Vir.i?A.BeunkeAd-r yocaat en procureur SZeist 717 Ged. Staten van Utrecht 718 (Techn. Ambtenaar van het Gem. Gas bedrijf 719 jle af deeling ter secretarie deelen mede dat op 16 April 1955 de be- drijfsvereeniging voor ziekengeldverze kering van BedGemeenten is gesticht en dat het de bedoeling is dat in de eer ste plaats zullen toetreden de gemeen ten, die thans deel uitmaken van de groep gemeenten in de Alg.Bedrijfsver eeniging; deelen voorts mede in hun schrijven van 26 Juni j.1. dat de nieuw toegetreden leden, die waren aangesloten bij de groep "Ned.Gemeenten" van de Alg.Bedrijf vereeniging geen entreegeld behoeven te betalen en dat de vcorschotprenie en de uitkeeringsvoorwaardennaar verwacht wordt geheel gelijk kunnen worden vast gesteld aan die van de groep Hed.Gemeen ten der Alg.Bedrijfsvereeniging en ver zoeken de beslissing voor het lidmaat schap zoo eenigszins mogelijk vóór 1 Ju li a.s. te vernemen. zendt een declaratie ad ƒ.284,11 wegens salaris en verschotten inzake gemeente Soest c.a. K.K.Schoolbestuur verzoeken ter voorkoming van onthouding van goeukeuring aan het raadsbesluit van 20 Mei 1955 wegens uitkeering aan den agent van politie vr.v.Hummel als compensatie tegen een onvoorwaardelij- ken afstand van een bcuwpremie groot 1.200,= aan de gemeente, te bevorde ren dat bedoeld besluit wordt ingetrok ken deelt mede na gepleegd overleg met den heer W.Nagtegaal te adviseeren in het besluit van den Minister van 5 Mei 19y5 no.4 te berusten, aangezien het doel va! de ingediende bezwaarschriften n.1. een niet hoogere aanslag dan 4 der in koopsprijs thans geheel bereikt is. Beslotf is den "de Bec van kec omtrenl her moe iBeslot* Beslot* sluit 1 trekkei Beslot rusten van dei biedt ter goedkeuring aan het ontwerp der aan J.P.Matthijssen, wonende Burg Grothestraat 20, te Soest, te verleenen vergunning tot het oprichten van een slagerswerkplaats met zouterij, rookerij en vetsmelterij in en achter het perceel Burg.Grothestraat 22, kadastraal bekend gemeente Soest in sectie A.no.1578 en het plaatsen in voornoemde werkplaats, van een koelcel en een gehaktmachine m werking gebracht door een electronotor van resp. 4 en a P.K. De onti I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 369