f. 35," BESLISSING Ardeeling Aanmerkingen en No. vergoe- Totj uitbetaling van f.49,37 wordt 'besloten, an den is te ald vol- ontvan- slotenen jee. 1934' en 14-,3 1 4-9,37 etal vra- iMet intrekking van het besluit van 8 dezer morden de oering vragen opnieuvj beantwoord overeenkomstig het hierbij Aanleg behoorend ontwerp. IA Ju- V mW- arrning- :om met ,n aan de 1 geraamd aan mate- ,n zich ,elt echts ;e gebruik *radig riolee- •glaan Besloten wordt den Technisch Ambtenaar Openbare werken U op i te dragen een nieuwe kostenopgave in te zenden reue- ning houdende met het advies der Commissie voor Openbare, ierken als het gebruiken van in magazijn aanwezige riool buizen en uitbreiding der rioleering op den hoek Baten- burglaan-los tw eg. r-r-oek ióelet op het schrijven van gedeputeerde Otaten da. 11 ±Je- n nno. gember 1934, 2e afd. ho.4104/2380, waarbij toestemuing m ue nuu ;;crat gegeven tot Verleenen der bouwvergunning, wcrdt besloten ae aanvrage no. 1/1005 i-n willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 36