num- Afzender of voorstel! mer 724 I De Voorzitter. 725 726 727 728 729 J.ü.van Blokland i Wiekslooterweg 0Z59 P.Man, namens op4 drachtgevers en hun gevolmachtig-4 den, allen eigena ren van perceele4 gelegen aan den korte Hartweg. Best.Stichting tot ondersteuning en zedelijke ontwik keling van hulpbe hoevende blinden te Utrecht. E.Siebbeles Ver lengde Dalweg 51 Baarn A.D.van Krieken, Penn.van de Ver. tot bestrijding der T.B.C. afd. Soest stelt voor de wegen aan te wijzen, waar liet verboden zal zijn te parkeeren, zuil in verband met het machtigingsbesluit van den Raad dd. 20 Juni 1955. verzoekt voor de Rijkssteunregeling in aanmerking te Komen en zijn gezin van de noodige voeding en kleeding te voor zien. am Cli- n- e- te beklagen zich over den slechten toest van net wegdek, alsmede over de verli ting van oen korte Hartweg. I De Directeur van Gemeentewerken ueelt bij schrijven van 2 Juli 1955, no.859 mede dat verbetering van het wegdek i I derdaad noodig is en het in zijn bedo ling ligt binnenkort met voorstellen komen betreffende verbetering als ob ject van we.rkvers.ohaffing. verzoekt toestemming tot het mogen hou den van eene collecte, ten behoeve van bovengenoemde Stichting, op 20 t/m 27 Augustus 19p5« De inspecteur van Politie heeft tegen inwilliging van het verzoek geen be zwaar. verzoekt een uitweg over de sloot aan den Buntweg kadastraal bekend in sectie D.no.1000 ten behoeve van 5 dubbele vil la 1 s De Directeur van Gemeentewernen brengt hieromtrent advies uit bij schrijven du 5 Juli 1 955, no.1014. deelt mede dat patiënte J.a.Abelman op 10 April j.1. is ontslagen zoodat ue bi* besluit van 9 April 1955, no.588, toegeJ stane bijdrage uit de gemeentekas ten behoeve van nare verpleging, ten bedrag^: van ƒ.550,70, niet geheel noodig zal zij' In verband met het aanwezige kassaldo, wordt een bijdrage van ƒ.59,10 voldoenD 'geacht Beslot weg, v damweg weg, T telijk bij So Paltz de eig Utrech tot de weg, v sectie noordg Beslot te nem Beslot derdaa behoef beteri het Go antwoo Confor 29 Jun lecte Gonfor dd4 gevraa Beslot pril 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 375