BESLISSING Afdeeling No. en Aanmerkingen n, waar en, zuli] sluit uing xn Ln van ;e voor- toestanc verlich- deelt lJo.859 gdek in- n bedoe- ellen te ls ob- gen hou- eve van t/m 27 tegen ;n be- Besloten wordt de navolgende wegen, t.w. Korte Brin^v- weg, vanaf Van Weedestraat tot P.C.KuijperstraatOssen- damweg, vanaf Boesterbergscüestraat tot aan den Braam- weg, forenst raatdoch alleen voor wat betreft de Wes telijke zijde, Banningstraat vanaf spoorwegovergang bij Boest duinen tot den ingang van de buitenplaats "de raltz", den gemeenteweg vanaf de Banningstraat langs de eigendommen van de waterleiding my. tot de spoorbaan Ütrecht-AmersfoortBatenburglaan, vanaf Banningstraat tot de noorugrens van perceel sectie n.no.170, School- weg, vanaf Batenburglaan tot de noordgrens van perceel sectie E.no.1b5/, Postweg, vanaf Batenburglaan tot de noordgrens van perceel sectie E.no.14/0, aan te wijzen. Besloten wordt adressant niet in de steunregeling op te nemen. f2 Jli Besloten wordt den Baaa mede te deelen, dat de weg in derdaad in slechten toestand verkeert en verbetering behoeft, zoodat, het College dienaangaande naar weg ver- ^ost. betering zal streven, en daarnevens voor te stellen het College te machtigen adressanten in dien zin te antwoorden. Conform het advies van den Inspecteur van Politie, do. 29 Juni 19/5 no.1//29/ wordt besloten de gevraagde col^/ lecte toe te staan. /yV :/9 >ot aan m sectie Koele vil i brengt rijven du| elman op lat ae bi 88, toege-J kas ten en bedrag9! ig zal zi/ a ssaldoL voldoen^! Conform het advies van den Directeur van ■dd. 4 Juli 19/5 no.40/6/2 wordt besloten gevraagden uitweg toe te staan. Gemeentewerketa oa adressant den bx 40 Besloten wordt met intrekking van net besluit dd. 9 A- pril 19/5 no.588, een bijdrage te verleenen aa /./9,10 r Cu

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 376