Volg- num- i Afzender of voorsteller mer Datu m 750 7>1 752 755 7 54 "Voetbal Vereeni- ging"6oester Ge meente Ambt enar erf" 1 .V .Arnhemsche Wa- terleiding-Maat- schappij A.Mulder, Amers foort sche straat 2 Soesterberg. Commandant Vrij willige Brandweer van hoest. Gemeen te-secreta ris Korte inhoud doet eenige verzoeken in verta rd met de ingebruikneming van hun terrein, o.a. beschikbaarstelling van een medaille. deelt mede besloten te hebben om als proef, naast de bestaande tarieven con tracten af te sluiten vior een jaarlijk- sche afname van minstens 100 M5 tegen betaling van ƒ.55,per jaar, terwijl het verbruik boven genoemde hoeveelheid als volgt zal werden berekend: 101 - 200 M5 ƒ.0,25 per Mp 201 - 500 "0,15 501 - 400 "0,10 Verzocht wordt hieraan goedkeuring te hechten neemt ontslag als lid der commissie van toezicht, als bedoeld in artikel 16 der Arbeidsbemiddelingswet 19 j5 0 deelt mede aat bijplaatsing van een brandkraan op den hoek van de Mendels- sohnlaan-Verlengde Talmalaan zeer nood zakelijk zal zijn. Het vorenstaande staat in verband met de voorgenomen uitbreiding van de water leiding ter plaatse. stelt aan het College de vraag of de geleverde pootaardappelen en kunstmest ten behoeve der werkloozen en behoefti gen betaald moeten worden door Maat schappelijk hulpbetoon dan wel door de gemeente. In het laatste geval zal aan den Raad alsnog een crediet gevraagd moeten worden ten bedrage van ƒ.592,52j of rond 600,=. [De verz 31 e 11 i r Beslote ten, ds Voorts het Ver landsci bedriji lijk te Beslote den het de bewe Aan der een aar het voc Beslote ken de te nem<

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 377