BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen met de o .a ille i als en con- aarli jk- tegen >rwi jl reelheid Lng te ssie 1 16 van der een iendels- er nooa- nd de met v/at er of de instmest rehoeftij Maat- door de! zal aar vraagd 592,52 de verzoeken worden alle ingewilligd, met beschikbaar stelling tevens van een bronzen medaille. Besloten wordt ae waterleiding Maat schappij te berich ten, dat tegen de proefneming geen bezwaar bestaat. Voorts wordt in beginsel besloten een onderzoek door het Verificatie Bureau van de Vereeniging van heder- landsche Gemeenten te doen naar de uitkomsten van het bedrijfsjaar 19>4 van de afdeeling Soest, om zoo moge lijk te geraken tot algeheele tariefsverlaging. V hajj. V J - V Ih\[i Besloten wordt den Raad voor te stellen het ontslag van den heer Mulder te aanvaarüen onder dankbetuiging voor de bewezen diensten. b2 Aan den Raad zal voor het plaatsen van de brandkraan een aanvullend crediet worden aangevraagd, tegelijk bij voorstel tot het garandeeren der leidinguitbreiding.H het "7l Besloten wordt aan Maatschappelijk hulpbetoon te verzoe-i ken de kosten aa ƒ.992,52 voor rekening dier instelling te nemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 378