num- Afzender of voorsteller Datu mer Korte inhoud 735 736 737 738 739 ^irGem.werken Oir .'Bern.werken Bir Gr em «werken Be Binancieele Commissie belast met liet onderzoek j in y;0 ni ngbouwaan- I gelegenheden Joh.Kok,Birkstr 157, Soest. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. 'biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. adviseert aan de Vereeniging "de .lerke- buurt" te Soest ontheffing van art.8 der Bouwverordening te verleenen voor het op richten van een wijkgebouwt je aan het Briftje op het perceel sectie B. no. ló^B zonder voorwaarden op te leggen. adviseert den raad voor te stellen de bezittingen en schulden der woningstich ting "Ons Belang" te Amersfoort over te nemen. Vraagt vergunning tot het mogen graven van zand uit een gemeente-terrein achter ide Hofslottersteeg. Omtrent deze aanvrage wordt advies uitge bracht door den Oir.v.Gem.werken bij .schrijven i.d.13 Juni j.1. no.1003 en bij nader schrijven d.d.4 Juli no.1003. 7 40 |Bir. Gem. werken 74I A.P.HilhorstKooi weg 2, Soest Adviseert aan G.de Haan, v. 'eedestr.35 te Soest ontheffing te verleenen van art.13 der Bouwverordening ten behoeve van den bouw van een schuur achter de keuken van zijn perceel kad.bekend in sectie A.no.1900. Verzoekt aanbrenging van een lichtpunt op het kruispunt Hooiweg-Spijkerweg. Be Bir.v.Gem.werken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven d.d.4 Juli 1935, no.427.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 381