Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 742 743 744 745 746 747 k.V.Prov.Utr .Bleek i:yi I '-e meerite secretarië i.'edGhr3 o nd van personeel in publ» dienst R'dam 3irGfem.werken GirK.v. Arnhem sc Ib iaterl.ïly Voorzitter Vraagt vergunning voor het leggen van een telefoonkabel vanaf de woning lachte- 1gaalweg 2 langs de Beetzlaan naar de loninginnelaan. 3e Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven d.d.5 Juli 1935 no.lb28. herinnert aan de toezegging door Voorzit ter aan den Raad d.d.2o Juni 1935 gege ven, om naar aanleiding van het voorstel liooder en de Kies tot intrekking van het crediet. voor honoreering van den contro leur, prae-advies uit te brengen. deelt mede, dat door den techru ambtenaar van het gasbedrijf een instructie is ont worpen en toegepast zonder bekrachtiging ivan B.en en verzoeken het college over te gaan tot toepassing van het bepaalde in art.3 en 6, van het Be technisch ambtenaar indertijd omdat door B e r k 1 i ed e nr eg 1 emeii deelt mede dat en geen instruc ties walen vastgesteld, in overleg met d-en wethouder besloten is voorloopig in structie aan net personeel te verstrekken tot dat door 3.en de definitieve in structie' s zijn vastgesteld. izendt een nader voorstel tot organisatie van de 'choonheids Commissie na behande ling dezer aangelegenheid door deze C omrni ssie ideelt mede dat de kosten voor het legger van een leiding in de f.de Hooghlaan ter lengte van 2^2 h.worden begroot op f.965. biedt de vergadering aan een ontwerp ver ordening regelende de geneeskundige arraejn verzorging alsmede een ontwerp verordenLtg regelende het geneeskundige toezicht op de scholen. Beide ontwerpen wijken af van de reeds ontworpen verordening waar omtrent de Inspecteur der Volksgezondheid mondeling heeft gerapporteerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 383