fa/,. j Ï(*A. fU. Yelj n van r de Ta elite- rntrent uli 1935» Voorzit- 5 gege- voorstel van het t contro- job te naar .e is ont- ichtiging .ege over )eoaalde i nr egl emsiï .e dat i instruo .eg met jopig in- ;r strekken .eve in- -anisatis behande- leze et legger ilaan root op ESLISSING Afdeeling en No. Aanmerking en .je vergunning wordt verleend conform het advies van den bir.Gem.werken en tegen "betaling der kosten groot flid 1*' besloten wordt naar aanleiding van het voorstel een afwijzend prae-advies uit te 'brengen. besloten wordt aan den adresseer enden bond mede te deelen, dat een algeheele wijziging van het ambtenaren en werkliedenreglement in voorbereiding is en dat na de vaststelling daarvan overgegaan zal worden tot offici- eele vaststelling van instructies. Intusschen werden de. voorloopige instructies bij het gasbedrijf als leiddraad gevolgd. de beide Wethouders verklaren er de voorkeur aan te geven de behandeling van dit onderwerp uit te stellen tot na de installatie van den nieuw gekozen gemeente raad. Op grond dat geen meerderheid in het College is ver Kregen xxbcxbcx xsex xxxxx x x x x x x x i x x x<£ xk&kkowkxjkic. x xxx.x xx«&ooucia8XxX5S0Jö» wordt deze aangelegenheid aangehouden. j besloten wordt aan den iiaad voor te stellen de garantie.' J{^ te aanvaarden en eventueele "betalingen te nemen ten I laste van den algemeenen dienst der gemeente. Vi 4Ü- twerp vei*' iige armejn- verorderite zicht op ken af ing waar-; ?-e zondhei-1 besloten wordt beide ontwerpen te zenden aan den Insp ecteur der Volksgezondheid met verzoek hierover 2ijn oordeel te willen geven. L.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 384