7 7 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 748 749 75G 751 752 Korte i n h o u Voorzitter AJ. ten Aaa& ,-ierlc- str.10, Soest Soester i-uziekver# Datiëntia Vincit Omnia" Air. Li era. werken Pd e Haanname n s 3 bouwvakorg. [Herinnert het College aan het "besluit d.d.4 December 1934 tot aanhouding van het voorstel i.z. vaststelling van eev nieuwe verordening op de heffing van keurloonen__en wel op grond van een te verwachten/niet regelende deze materie. Spreker stelt voor de ontwerp verorden 'thans den raad ter vaststelling aan te bieden aangezien het nutsontwerp welli [niet zal worden behandeld. Deelt mede dat de waterafvoer van den v; igelegen tusschen kerkstraat en Torens";r veel te wensfeqen overlaat, terwijl de !deklaag van dezen weg en de aansluiting op de kerkebuurt eveneens in slechten staat verkeeren. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven d.d.6 Juli 193 no.1018. verzoekt toestemming te verleenen tot geven van een ruilconcert met de Harmc 1 vereeniging "Doorn" te Doorn. Adviseert aan A.J.Visser, wonende Her! str.2Ca te Soest ontheffing te verleen [van het bepaalde in art. 14 sub Ja der [Douwverordening zulks in verband met h. [bij gemeld artikel sub V bepaalde, voi den aanbouw van een winkel op het oer- ceel kad.bekend in sectie K no.3928. Verzoekt in verband met den la?gen duur 'der Crisis, voor alle geplaatste kost winners bij de werkverschaffing de rus weken te laten vervallen. <S) VSL£

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 385