Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 753 Je Voorzitter 754 755 A.de liaan, Beetz- laan 77» Soest B.de Boer, te Huizen 756 JBir.Gen. werken heelt mede dat de gemeente vroedvrouw vervroegd ouderdomspensioen kan aanvra gen en zegt dat de ambtenares daar zelf aan wenscht mede te werken. In dit stadium adviseert hij den Kaad vool te stellen aan Hej.BWestra ingaande 1 Bctober a.s. .niet op eigen verzoek eervol ontslag te verleenen, ten einde haar in dl gelegenheid te stellen vervroegd ouder domspensioen te vragen. 'levens aan den raad voor te stellen geen nieuwe gemeentevroedvrouw aan te stellen doch aan Hej -/estra die nog practijk Blijft uitoefenen voor elke verlossing op last van II.H. een vast Bedrag te ver goeden ad f.15. Verzoekt hem namens het Bestuur van "Boed,' Honen" een onderhoud te willen toestaan, j in verhand met de ingekomen circulaire van den Minister van Sociale Zaken be treffende inhouding van loon wegens ach terstallige huur. Voorts wordt verzocht te mogen vernemen of tot huurverlaging kan worden overgegaan. Verzoekt de bebouwingseischen voor de. Schoolstraat, zooals deze zijn ontworpen in het uitbreidingsplan met bijbehooreme bebo iwingsvoorschriften te wijzigen en ;el zoodanig dat het hem zal worden ver-' gund het door hem aangevraagd blok van 3 woningen op den hoek Schoolstraat/ Veenzoom te bouwen onder type II. ■JJe Bir.v.Bern.werken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven d.d.6 Juli 193); no.29/33* Vraagt machtiging het teren van wegen in eigen beheer uit te voeren» 757 |Bir .Bern. werken adviseert om in te gaan op het aanbod vac| J.J.v.Schadewijk en ..Hornsveld inzake grondafstand aan de Burg.Brothestraat en stelt voor in verband met den Bestelden termijn van 15 Juli hun zoo spoedig moge-j lijk te berichten. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 389