Tlt.SYf .vrouw aanvra- .ar zelf i daad vooj inde 1 >ek eervol haar in dd ouder- .len geen i stellen :ti jk .ossing te ver van "Goed :oestaan julaire een be mens ach ter zocht laging Dor de. ontworpen: oehoorenae igen en eden ver- lok van raat/ I. ontrent Juli 193;; BESLISSING Afdeel Aanmerkingen Conform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten. 3 Het onderhoud wordt in deze vergadering aan de heeren Hagel en de Haan toegestaan. Je bedoeling van het ge vraagde onderhoud is te verzoeken spoedig te beslissen op de huurverlaging. Je Voorzitter zelgt dat spoedig beslissing is te verwachten nu de balans 1934 is geve rifieerd. Omtrent eenige wenschen t.a.z. van wegen en afwatering van terreinen zal nog een schrijven van het Bestuur inkomen. Besloten wordt den Haaa voor te stellen adressant te antwoorden conform het advies Jir.Gem.werken. 1c Besloten wordt de machtiging te verleenen. aanbod v&nl inzake straat en. estelden edig moge- Conform het advies aan den naad voorstellen den grond te aanvaarden en een crediet te vragen ad f.l85» 1c Uo

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 390