6zj X S", r Wu/f, i beschik- ,ffen van ,n het aan- ;elken op Jijkum d.d beslis- weken te BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt een Bedrag ad f.441,56 beschikbaar te stellen. IA cJs 1\' .sbesluit van de Besloten. x4 1^' H )>ii Aah den xtaad voor te stellen het raadsbesluit d.d. 13 Maart 1935 in te trekken en alsnog de gratificatie ad f,150*-- te verleenen en wel op grond van de uitzonder- ó<£<f lijke motieven die aanvankelijk tot het geven der gratificatie hebben geleid. m de ver-ij Van het bericht wordt kennis genomen en besloten de de school Ij rapporten ter kennis te brengen van den naad. ir en '-enms genomen. V2 v 34ia V dj' t/m Iordt verleend. - 62>8\ 2e lid BI 'Ordt verleend, 'ende het! het ver- mstellin, iel houdt terwijl, ïh ambte- Ljk ;ig zijn c van Besloten wordt de voordracnt d.d. 17 kei 1935 t® nandhaven. jA !>-.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 392