Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 7 66 Bir.Gem.werken 767 Voorzitter 763 BirGem.werken Geelt mede dat door het plaatsen van personen uit II.K. i_n de rijkssteunrege ling een nijpend tekort van arbeids krachten is ontstaan bij den dienst var gemeentewerken en verzoekt in verband met het vele onderhoudswerk bij de plantsoenen en in de wijken een crediet van f.4-000.-- toe te staan teneinde 7 personen in lossen dienst te nemen gedurende de zomermaanden en e.n het najaar tegen het in de salarisregeling vastgestelde loon. Bij 829 een onderhoud met den .iethouder 0.,v'. heeft de Birecteur voorloopig zich accoord verklaard met 2 losse arbeiders voor de plantsoenen en 3 losse arbei ders voor het onderhoud der wegen. Geelt mede dat het Bestuur der Vereeni- ging3oest-Zuid hem mondeling heeft ver zocht van gemeentewege een prijs beschi! baar te stellen aan het kind, dat het best gekweekte plantje inlevert bij de te houden wedstrijd. nader rapport a.,.2 «Juli 1935 Bo. wordt volstaan met f.2000.--. In Biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 393