Korte inhoud mer 769 770 771 Minister Sociale Zaken P.J.G.Vennik. Beetzlaan ;9a Soest Bestuur van de Vex- eeniging tot be strijding der Tuber culose te Soest. deelt mede dat naar alle waarschijn lijkheid in oeze gemeente een verkeers telling zal worden gehouden en verzoekt daarvoor de medewerking van het gemeen tebestuur door deze werkzaamheden te doen verrichten door werkloozen, die geschikt zijn om eenig administratief werk te verricnten. klaagt over het hooge tarief voor wa terverbrui k. verzoekt toekenning eener bijdrage uit de gemeentekas ad ƒ.248,50 overeenkom stig ue bepalingen der Verordening op het verleenen van bijdragen ter bestrij ding van de tuberculose, in de kosten van verpleging van Hendrik Johannes van der Spaa. 72 de Voorzitter. 77; 774 775 Tii.Veen, v.Lennep- 'laan 41 Soest. ij .P.Matthi jssen jBurg. Grot hes tr .20 Soest {Directeur van Ge- Imeentewerken. deelt mede dat net bestuur van Soest- Zuid weuerom bij iiem er op aangedrongen heeft dat wordt overgegaan tot het ma ken van een parkeergelegenheid bij ae halte Nieuweweg. verzoekt in aanmerking te mogen komen bij den dienst van gemeentewerken be hulpzaam te zijn bij het iets van dien aard. waterpassen of verzoekt vergunning tot het oprichten van een slagerswerkplaats met zouterij, rookerij en vetsmelterij in en acnter het perceel Burg. Grcthestr22 kadastraal bekend gemeente Soest in sectie A.no. 1578 en het plaatsen in voornoemde werk plaats van een koelcel en een gehaktma- chine in werking gebracht dopr een eleo- tromctor van resp. van -£ en k P.k. ïe dezer za^e wordt door den commandant der Vrijwillige Brandweer van Soest en den Directeur van Gemeentewerken advies uitgebracht bij schrijven van resp. 8 Juni 1955, nc.1/B 122 en 24 Juni 1y;5, nc .17/41 adviseert den Ha; u een crediet van /•910,= aan te vragen ten behoeve van de opmeting van den Rijksweg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 397