Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 776 777 778 779 780 Gemeentelijk Wo ningbedrijf van Hilversum D.A.de Bruijn, lic van den Raad en de Directeur van Ge meent ewerken. Be Voorzitter. B.A.de Bruijn, Bid van den Raad. Directeur tewerken Gemeen- zendt declaratie voor bewezen diensten door den opzichter-uitvoerder bij pu blieke werken te Hilversum, S.Schipper bij den aanleg van de Banningstraat tot een bedrag van ƒ.176,4p. komen ter vergadering en vragen of de mogelijkheid bestaat dat het terrein, gelegen aan de BurgGrothestraatin eigendom toebehoorende aan ii .A.iiilnorsV, en welk terrein thans in vóórkoop is bij J.Vonk, bebouwd mag worden van grens tot grens (aaneengesloten bouw) waar door een afstand tot het aangrenzend perceel zou komen te ontstaan van 2 M. instede van 5 M. Deze toestand is ge schapen doordat de erfafscheiding van j het aangrenzende perceel is gelegd op J 2 M. hetgeen in strijd is met het be- paalde in de Bouwverordening, volgens welke de erfafscheiding 5 M. moet be- dragen. stelt voor over te gaan tot de openbare aanbesteding var. de uitvoering van on derhoudswerken aan diverse gemeentege bouwen, zooals in bestek no1 van het dienstjaar 19^5 nader is omschreven. bepleit inwilliging van een verzoek var iJ.J.van Schadewijk-hetwelk dezer dager zal worden ingediend- om bij een boer derij aan het Aerkpad AZop een af stand van i M. vanaf de grensscheiding een tweetal schuurtjes te mogen plaat sen, waartegen de aangrenzende eigenaarf geen bezwaar heeft rapporteert omtrent aankoop van een ter;— rein aan de Rademakerstraat voor den bouw van een brandweergarage. Tot b< De ve: b e s t a< acht een a: te gr< vanaf ïot de ning c en dat 1 Get Vii Vit Jas T.i var van bil ha 1 De ter Bij de ge houd 7en ui )Pdrae 'krlaer rein i •4.00 Idad e 5. 7. 9.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 399