75 76 77 78 79 Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud Techn. Ambtenaar Bouw- en oning- toezicht Jeu. Staten der provincie Utrecht. eed. Staten dezer provincie Lfd. financiën. Bestuur der Veree- niging "de Kerke- buurt" te Soest. bl .H. van ...ar le .lor te Brinkweg 24, Soest A.Mobach,3ewoners Verlengde Taima- laan, Soest. doet toekomen een teekening der gemeente, waarop de nieuwe begrenzing van de gron den opgenomen in het in voorbereiding 'zijnde uitbreidingsplan zijn aangegeven. vestigen de aandacht op hun schrijven van 11 hec.1934>3e afd.no.4182/3086, waai bij zij dekking van het taxatieverlies van het grondbedrijf per 1 Jan.1928 in eens uit het batig sal&o van den dienst 1933 hebben aanbevolen. maken bezwaar tegen een regeling waarbij het ophalen en het bergen van asch en vuilnis in eigen beheer zou plaats vin den. verzoekt te mogen vernemen of aan de di- (verse garagehouders in deze gemeente {prijsopgave moet worden gevraagd van voor rekening van de gemeente te maken autoritten gedurende het jaar 1935* Verzoekt toestemming om de 3 ingekomen ontwerpen van een wijklokaal te mogen, laten beoordeelen door de Commissie tèr beoordeeling van ingekomen bouwontwerpen! Je Technisch Ambtenaar belast met de lei| ding Bouw- en oningtoezicht brengt hier' omtrent advies uit bij schrijven dd. 18 Januari j.1. no.38/1. brengt bezwaren in tegen het verzoek schrift van p.Barzilay. Je Technisch Ambtenaar belast met de lei' ding Openbare "erken brengt hieromtrent rapport uit. verzoeken verwijdering van neergeworpen vuil langs die laan, en dringen aan op beplanting langs dien weg. Je Technisch Ambtenaar belast met de lei' ding openbare /erken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 16 Januari ;1985> hO.831.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 39