Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud j./ü ickel Steenhof straat 65 Soest. e chn .Ambtenaar Bouw- en .woning toezicht uirecteur Aeurings) dienst Vee en Vleesch. x. .V. Hollands ene Crediet-maatschap- pij Amsterdam. ie .af deeling Handels- en Inge- nieursbureau L.ona- chimoff en peters,! Amsteraam. verzoekt in aanmerking te mogen komen voor het jaarlijksch onderhoud van de schrijfmachines der gemeente-bureaux. zendt opgave van het aantal gehouden vergaderingen van de Commissie voor be oordeeling van bouwplannen in verband met de vaststelling van het presentie geld en het daarvoor aan te vragen ere- aiet vraagt om een beslissing betreffende den uitkoop van de in erfpacht zijnde perceelen il.no.974 en 979» gelegen aan de Laanstraat. deelt mede, dat hem door den heer Lr. Swierstra, adviseur van de ^ed.Varkens- centrale is Qoricht, dat door de gemeen te Soest f020 in rekening kan worden gebracht voor de werkzaamheden die de Keuringsdienst verricht, ten behoeve der Crisis-'/arkenswetin plaats van f.0,10 en wel met terugwerkende Kracht vanaf 11 december 1934* In overweging wordt, gegeven de i.ed.Var- xenscentrale te verzoeken alsnog een be drag, ad f. 107,40 te «iHen uitbetalen. verzoekt zoo spoedig mogelijk uitbeta ling van de voorloopig ingehouden ter mijnen der aanneemsom A.A.v.d.zouwen ten bedrage van f.Ö40,50. mag ik er aan herinneren dat op Janu ari a.s. vseer uitzending naar nollecate mogelijk is. Lij de beschikbaar gestelde 24 plaatsen bedragen de kosten f.l,6ü per man en per week voor huisvesting en f.i,-- pei week per niet bezette plaats. zendt bericht omtrent levering-'van een maskerbescherming. h aan de c ver* Lesl tieg een de m pale je o. werk. iing Leslc stanc zijn Leslo ter k bedra Crntr e een n .de ge Beslot te bei fö40 een sc blijkt Het vwa te gev inzend -ian aei n.i. i, de aan gen. Besiotc weer ge aan den ie deeli kol end ai .a' i'V 1 S S

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 3