Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud endt uitnocdiging tot bijwoning van de lAlgemeene Jaarvergadering op Maandag 22 Juli a.s. te Rhenen. zendt 11 rapport over tiet peilen van hooiber gen in 19^4, 2. rapport over de in het tijdvak van 1 culi 1934 tot 38 Juni 19i>5 uitge brachte schriftelijke adviezen, voor namelijk betreffende uitvoering Hin derwet 3rapport betreffende liet preventief toezicht ingevolge de Verordening ter voorkoming van brand over hetzelfde tijdvak 783 784 Bestuur Utrecht- sche Provinciale Brandweervereeni-, ging. Commandant Vrij- willige Brandweer ooest 785 786 jA.IIilhorstBirk- str.58, hoest. H.Tammer, Postweg 4, Soesterberg. verzoekt hem in stoot te st idoen bouwen van een boerder perceel bectie B .no588-389 den Zwarteweg. De Directeur van ü-emeentewe hieromtrent advies uit bij p 3 Juli 1 9>5 no.29/ 37- ellen tot het ij op zijn gelegen aan rken brengt schrijven da. verzoekt te bevorderen dat een openbare weg wordt aangelegd als verbindingsweg van Postweg naar Schoolweg De Directeur van ü-emeentewe hieromtrent rapport uit bij dd. 12 Juli 1935, no.29/38. rnen brengt schrijven 787 D.IIarmsen, Bigen- domweg 4. beklaagt zien over den hinder, welke door hem wordt ondervonden van een mesti vaalt gelegen op het aangrenzende per ceel van H.Burgman, kieuweweg 68. De Directeur van Gemeentewerken brengt omtrent deze aangelegenheid advies uit bij schrijven dd. 15 Juli 1 935, no.11/U 788 Gemeente-becreta- ris 789 Directeur Gemeen tewerken izendt declaraties tot een bedrag van ƒ.91,86 wegens door hem bij voorschot ten ijehoeve der gemeente gedane betalin* gen. zendt een nauere specificatie, ingedien door W.van Breukelen betreffende de sch de, welke hij ondervindt bij den bouw van 5 dubbele woningen, instede van een blok van 6 woningen, en brengt omtrent deze aangelegenheid advies uit.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 405