V' BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen van de dag 22 notificatie >oiber- l van litge- 1, voor- ig Ilin- ïtief ling ter welfde tot het zijn 5gen aan rrengt jven dd. I )eze rapporten, alsmede die over de twee voorafgaande Maren, ter vergelijking te voegen bij de begrooting 0 'D-ttrl^' V 10H$*. jenbare igsweg rrengt L j v en rlke en mest- 3 per- brengt es uit no 11/ van schot betaliti'l ngedienl de sch^ bouw van een >ratrent drefisaht mededeelen dat met zijn wenscnen zooveel mo- iS~aJi- elijk rekening zal worden gehouden en dat bij de be- y andeling van het ontvverp-uitbreidingsplan te dezer za- ;e een beslissing zal worden genomen. iressarrt mededeelen dat thans in verband met den stand an zaken met betrekking tot net ontwerp-uitbreidings- blan, op zijn verzoek geen beslissing kan worden geno- U' 2kjV- a en ressant mededeelen dat deze zaak de volle aandacht n het gemeentebestuur heeft en dat maatregelen in Vaojrbe- liding zijn ter opheffing van de bezwaren, als door ressant naar voren gebracht. ot uitbetaling wordt besloten. ;;n van Breukelen, voornoemd, mede te deelen dat, mocht ij meenen eenig reciit te hebben op schadevergoeding, e^e aangelegenheid aan de hand van ae schadevergoeding 'erordening kan worden bezien na de vaststelling van ■let uitbreidingsplan. V v iA I LSXi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 406