Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 790 Best.Volksonder wijs afd.Boest BeerG.Timmer Vosseveldlaan 20a Boest verzoekt toestemming tot het houden van een geldinzameling en/of goederen ten behoeve van behoeftige schoolkinderen in deze gemeente. De gevi lijke 791 792 792 79' Herwonnen Levens-I kracht p/a A-»W. Gijtenbeek, Post weg 20Boesterberg Bestuur Kruis, Beer ü.ïerlingen, Groene Mr.P, delssohnlaan 7. Bedrijfsvereeni- I ging voor zieken-; geldver;ekering van Ned .gemeenten-. A.H.D.Bmaal. Wer- nerlaan 18, te Hilversum ;verzoekt toestemming tot het mogen hou den van een collecte op 15 Augustus 19 Tegen inwilliging van het verzoek be staan bij den Inspecteur van Politie geene bezwaren. verzcekt toestemming tot het mogen hou-j den van een collecte in de tweede helft van Augustus 1925» Be Inspecteur van Politie heeft tegen inwilliging van het verzoek geen bezwaa.v (deelt mede, dat het aandeel van de ge meente in de reserve-kas van de Alg. BeJ drijfsvereenigingniet naar de reke- Ining van de nieuwe Bedrijfsvereeniging (zal worden overgeboekt, doch zal worden - It eruggege ven (verzoekt vergunning tot het oprichten van een herstelplaats voor automobielen jin de bestaande garage aan den Korte (Melmweg en in aansluiting daarmede het (oprichten van een benzine bewaarplaats bestaande uit 2 ondergrondsche benzine reservoirs met ieder een maximum inhoud .van 600G L. voorzien van bovengrondsclie aftapinrichtingen en voorts het plaat- Isen van een compressor gedreven dcor leen electromotor van 2 P.X. in het huis (perceel alles op/ in perceel van v»eede- straat no.p kadastraal bekend gemeentej Boest sectie H.no.4052. :Te dezer zake wordt advies uitgebracht 'door den commandant der vrijwillige brandweer van Boest en den directeur van gemeentewerken bij rapport dd. 4 Ju- ;li 1925, no.1/B.126 en 15 Juli 1 ino1 7/47 -/5,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 407