num- Afzender ot voorsteller Datum mer 795 796 797 798 799 Korte i n h o u A. Drank, Koningin- nelaan 48, Soest. li .V.American Pe troleum Company gevestigd te 1s-Uravenhage Voetbal- en Ath- - letiekvereenigingj ['Soesterberg" te Soesterberg. U.Ragtegaalbe lastingconsulent te Soest. Techn.ambtenaar v.h.gasbedrijf verzoekt vergunning tot het oprichten van een houtzagerij en het daarin plaat sen van een eiectromotor van 1* l.K. dienende ter aandrijving van een cirkel zaagmachine in perceel Koninginnelaan 48, kadastraal bekend gemeente Soest sectie H«no5151 iTe dezer zake wordt |door den commandant brandweer van Soest 1/13.116 en door den tewerken ad. 12 Juni advies uitgebracht der vrijwillige dd27 Mei 19/5, No, directeur van gemeei 1955, no. 17/59. verzoekt vergunning tot het uitbreiden van de bestaande benzinebewaarplaats 'door het vervangen der aanwezige 2 en- iele aftapgelegenheden behoorende bij !de aanwezige 2 ondergrondsche benzine reservoirs met een innoud elk van 6000 jliter door een duobei electrisch aange dreven pomp waarin zich 2 motoren bevin den elk van 1/5 l.K. op het perceel jbirkstraat no.45A kadastraal bekend ge- Imeente Soest sectie O.no.18/9* ï'e dezer 'zake wordt advies uitgebracht door den commandant der vrijwillige brandweer van Soest dd29 Juni 19/5, no.1/B.124 en den directeur van gemeentewerken dd 11 Juli 19/5, no.17/46. ideelt mede dat op Zaterdag 27 Juli a-s. 'des namiddags 7 uur te Soesterberg een wedstrijd zal plaats vinden tusschen [de voetbalvereeniging "do Ahead" te De venter en Velox" te Utrecht. In verband daarmede wordt verzocht voor den winnaar van dezai wedstrijd een me daille van de gemeente beschikbaar te stellen :zendt declaratie ad ƒ.51,80 wegens ho norarium en verschotten inzake omzetbe-, lasting gasbedrijf. verzoekt eenige af- en overschrijvingen op de begrooting van kapitaalontvang sten en -uitgaven van het gasbedrijf 19/5 te doen plaats hebben. [De ge\ jgelegd De gev gelegd Tot be beslot Tot ui- Jen Ra? bieden

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 409