*7* BESLISSING Afdeeling Aanmerkj en No. gemeente, 1 de gron de ia ing ing eg even. ïrij ven 3086 wan iverlies ,1928 in 1 dienst J. Besloten wordt aan den .Raad veer te stellen het 'besluit u da. 3a April 1934- Ho.299° waarbij werd bepaald aat een nitui plan van uitbreiding voor cenige op teekening aan-^' ge even gedeelten der gemeente wordt voorbereid oe wij zigen. Besloten wordt bet bij de ontwerp-begrooting 1933 tot aangelegenheid, te hand- uiting gebracht standpunt dezer haven. ,//be. »-o ig waarbij isch en lats vin- Besloten wordt de Gedeputeerde Staten omstandig mededeut- ling te doen van de ondervindingen opgedaan bij openba re aanbesteding van het ophalen van asch en vuilnis en voorts ae bedoeling kenbaar te manen n.1. dat de dienst zal worden verricht met aanwezig vast personeel, hen «verzicht van de financieele gevolgen dezer maatregel ware bij te voegen, tenslotte aan de Gedeputeerde Sta len te verzoeken goedkeuring aan net raadsbesluit te willen verleenen. I? Jj lan de di- Besloten wordt geen prijsopgaven te vragen, ae en te gd van te maken 3-935- agekomen 3 mogen, issie tèr «ontwerpen net de lei rengt bier en dd. -18 erzoek- met de lei' eromtrent rgov; orpen n aan op met de lei eromtrent 16 Januari Besloten wordt niet op bet verzoek in te gaan en het Bestuur te antwoorden conform den inhoud van het advies van den Technisch Ambtenaar belast met de leiaing van Bouw- en oningtoezient dd. 18 Januari 1935 Ho.3823/2. 1/ «Jj~ V Wiy Besloten wordt adressant mede te deelen, dat de hinder- wetaanvrage wegens intrekking geen voortgang heeft. Zooras wordt besloten adressant te berichten, dat tegen! de overige door hein genoemde bezwaren dezerzijds geen maatregelen te treffen zijn. Besloten adressant te berichten conform den irmoud van het advies van den Technisch .dab te naar belast met de lei- ling van Openbare erken, neergel~gu. in diens rapport lid. 16 Januari 1935, H0.I0O7//. V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 40