Afzender of voorstelle Korte num mer 805 Directeur Gemeen- t ewerken biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noc- dige teekeningen en adviezen. 804 D. J .SpruijtKerli- pad boest. deelt mede in zijn kwaliteit van hypo- i theekhouder ten aanzien van perceel Bel! - vedèreweg bereid te zijn om aan deze] woning die verbeteringen aan te brengen] waardoor het perceel in zoodanigen toe-| stand komt te verkeeren dat het weer bewoonbaar is. 805 G-.HvBroek Beckeringhstr 18 boest bericht dat hij niet bereid is de koste, van opmeting en overdracht van den met de gemeente te ruilen grond aan den Bel vedereweg voor zijn rekening te nemen. 806 807 F .W. G. Jager te Bussum Directeur Gemeen tewerken verzoekt in verband met het afloopen der polis brandverzekering per 1 Janua ri 1936 een gespecificeerden staat te mogen ontvangen van de te verzekeren eigendommen en teneinde een uiterst scherp concurreeren.de premie-offerte te kunnen doen toekomen. adviseert de wegen op 't Hart zoo spoe dig mogelijk te laten afteren door de firma Keij, volgens den overeengekomen prijs van ƒ.0,09 per M2 De kosten zul len ongeveer /.2000,= a .2500,= bedra- 808 809 Directeur Gemeen tewerken. De Voorzitter. zendt antwoord op schrijven van burge-r meester en wethouders dd. 4 Juli j.1. waarbij nadere verantwoording werd ge vraagd betreffende de overschrijding van het door de verbetering van den Kostverlorenweg en den Belvedèreweg als] mede voor den aanleg van een weg langs de R.K.Begraafplaats verleende crediet ad ƒ.2750,met ƒ.1019,54. stelt voor aan de Vereeniging "booste?-! bergs Bloei" een bedrag ad ^10,= be schikbaar te stellen voor opname van een advertentie van het Grondbedrijf i*1 de uit te geven gids voor Soesterberg

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 415