/fan/ld V ÏJ- V.o4l. BESLISSING Afdeeling en Nc Aanmerkingen ■erzoek l de noo- (Gelet op net advies van Bouw- en Woningtoezicht no»a 135/121, wordt besloten de aanvrage no.1/1114 te weigeren. (Besloten wordt: 1e. aan den raad voor te stellen de behandeling van het voorstel van het college tot onbewoonbaarver klaring der woning uit te stellen; 12eaan den Inspecteur van de Volksgezondheid kennis te geven van het voornemen van den hypotheekhouder met verzoek nader in dezen te willen adviseeren. de koste.j den met i den Bel] nemen. Onder intrekking van het besluit dd19 Maart 1999 l/ wordt besloten den raad voor te stellen tot grondrui- ling conform de geteekenae verklaring van adressant 'dd. Februari 19j>4. Het College acht voorloopig geen termen aanwezig om in de gesloten verzekering wijziging te brengen. Ut Besloten wordt de firma hei j op te dragen de uoor haar afgewerkte wegen op 1t Hart af te teren volgens over- eengekomen prijs ad ƒ.0,09 per M2 een en ander in overleg met den Dir. van Gemeentewerken. /- Het rapport van den Directeur zal den Raad ter kennis-) neming voorden aangeboden. ui' "Crdt besloten conform voorstel. l /)aa.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 416