Volg- num- Afzender of voorsteller mer 61 C 811 81 2 813 814 Directeur Gemeen tewerken. Me jJJansen-Derk sen, Duinweg 21. Bestuur der Veree- niging "boester- bergs Bloei Inspecteur van Po litie Opzichter van Por tificatiën boes- terberg. Korte mhou deelt naar dracht mede aanleiding van ontvangen G.H.Ruhaak, oud 24 Jaar. op- wonende Birkstraat 42 te hebben uitge zocht als geschikte kracht voor het op meten van den Rijksweg, voor zoover die door de gemeente Üoest looptmet de belendingen, waarop dan zou worden aangegeven de strooken gronu die 1100- dig zijn voor de verbreedingvvan den weg met een pad van 3 M. breedte gele gen achter de boomen, tegen een beloo ning van /-30,= per week, uitsluitend voor het bovengenoemde werk terwijl indiensttreding 1 Aug. a.s. zou kunnen volgen verzoekt betaling van een bedrag, ad ƒ.125,= voor reparatie van een draai orgel of een vergunning om met een lijst rond te gaan bij de ingezetenen, teneinde het te krijgen. benoodigde bedrag bijeen verzoekt in het uitbreidingsplan hand having van den thans bestaanden openba ren weg langs het vliegkamp. De Directeur van Gemeentewerken brengt omtrent deze aangelegenheid advies uit bij schrijven ld. 17 Juli 1955, nc 29/39. bericht omtrent het verzoek van G.Bleek ma inzake het maken van een nieuwen int gang tot het gemeentelijk parkeerterre aan de Batenburglaan. De Directeur van Gemeentewerken deelt bij schrijven dd19 Juli j.i mede dat reeds een maakt, en verzoekt te hechten. nc1OjO nieuwe ingang is gei daaraan goedkeuring verzoekt de aansluitingen van de wegen vanaf de Banningstraat naar het vlieg terrein in behoorlijken staat te bren gen. De Directeur van Gemeentewerken ueelt bij schrijven dd. 19 Juli j.1. no.694 mede dat de bedoelde aansluiting kan worden gemaakt van oude klinkers, afkomstig van de Banningstraat, v;aarva| de kosten 24,= bedragen. Da. r dit bej drag uit de begrooting gevonden kan worden, is een en ander reeds uitgevoel Beslot G.B.Ru den ri /O G,= diet n Op het Beslot ruilir «.un d e alsno^ alhoev niet 1 Beslot van de wens cl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 417