Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 81 5 816 817 818 819 Tr .MadlenerPeli- kaanweg 29, koest. Bestuur van het j Waterschap de Lang Lindsche Maten tej' Soest A.Brugman. Hart- manlaan 21 Soestj. A.J.Hoest weg 7 Smits-; te Soest. G.H.Brink,' tuinder Amersfoortsche- straat 14, Soester- berg ■vraagt vergunning voor het hebben van een uitweg over een sloot aan den Bunt- weg, sectie G.1800, zulks ten behoeve van den bouw van twee dubbele villa's. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven dd19 Juli j.1. no.lOJI. dient bezwaren in tegen vervuiling van waterlossingen in het waterschap, en verzoekt maatregelen te treffen tot op heffing dier bezwaren. 'De Directeur van Gemeentewerken brengt :hieromtrent advies uit bij schrijven dd. 19 Juli j.1. nc.1025. verzoekt vergunning tot het leggen van twee dammen in de sloot langs den Bigen idomweg. De Directeur van Gemeentewerken brengt omtrent dit verzoek advies uit bij schh, ;Ven dd19 Juli 1956, no.1056. verzoekt aan den raad het besluit van 28 Juni j.1. 1e afdno.2/J1b, inzake aanhouding van de beslissing op zijn ^verzoek om vergunning tot het vergroo- ten van zijn veestalling op een terrein igelegen aan den Smitsweg kadastraal be leend gemeente Soest sectie G.no.1858, in te trekken. Voorts wordt verzocht hem de schade te vergoeden welke veroor zaakt wordt tengevolge van de aanhoudini der beslissing. Te dezer zake wordt rapport uitgebracht door den Directeur van Gemeentewerken !dd. 19 Juli 1955, no.55/67. verzoekt om zich verder in het tuinvak te bekwamen door toelating als volon tair bij den dienst van gemeentewerken i(afd.Plantsoenen)teneinde als zoodanig jeenigen tijd werkzaam te zijn. De Direcr teur van gemeentewerken deelt blijkens Irapport van 19 Juli 1955 no.1055 mede, jdat tegen bedoelde plaatsing als volon tair zijnerzijds geen bezwaren bestaan^ doch adviseert voorloopig deze plaatsing !voor den tijd van één jaar toe te staan i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 419