Volg num mer Afzender of voorsteller Datum ïi c der 1. Natuur his torische vereeni- ging Afd.Soest en omstreden Uitgevers van al hier uitkomende bladen met uitson dering van "de Soe ster" ...V.eerste Soester lectrische Jrukke rij te Soest. Inspecteur van Po litie te Soest. Centraal verifica tiebureau Jen Haag a.interhoofd van den Reurings- dienst te Soest. Techn. Ambtenaar Bouw- en foning- toezi cht Korte innou dient een zevental nota's in wegens door jhem ten behoeve van de gemeente bij voor schot gedane betalingen over het tijdva*. |van kb hrt t/m 31 Jee. 1934 een to taalbedrag van f.01,19. jz'en .t rekening en verantwoording over 11934-1935- deelen mede dat de officieele bekendma kingen voortaan gratis zullen worden op genomen in de daarvoor in aanmerking ko mende bladen doch dat als tegemoetkoming 'daarvoor ook gratis moeten worden ver- Strekt de gegevens van den Jurg.Stand, ide opgaven van gevestigde, vertrokken en binnen de gemeente verhuisde personen (alsmede de raadsstukken, begrootingen met toelichtingen en bijlagen, afdeelingp verslagen, enz. Van de 'kennis Beslote J c S101 i zijnde deelt mede bereid te zijn vanaf 1 Janua ri 1935 gratis de officieele bekendma kingen op te nemen, te nemen, mits die niet het karakter van ties dragen en op voorwaarde dere bladen voor ae opname geen ding zullen ontvangen. bekendma- adverten- dat ook an- vergoe- liet vüi gezien t ppnajüe zendt rapport betreffende kasopneming en controle van de administratie der wo ningstichting "Patrimonium" over het ke halfjaar 1934. verzoekt, in verband met de vermindering der provinciale bijdrage zijn salaris als veearts I herzien te zijnen gunste te willen bericht naar aanleiding van het schrij ven van de firma Gebr.van Rijswijk te Haarlem betreffende een tweetal perceel tjes aan de Hartmanlaan en adviseert de jfirma mede te deelen, dat eerst een be- slissing op zijn verzoek kan worden ge- Inomen, nadat het plan van uitbreiding [onherroepelijk is geworden. Het ra. ten wo: betale. te 'ere: Beslot ge nie Beslot den Te Il8 Jan

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 41