BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen m van m Bunt- jhoeve Lilas brengt L jven Lng van pen tot op brengt l .1 ven De vergunning wordt tot wederopzeggens toe verleend on-^A. der voorwaarde dat door adressant voor diens rekening een dam wordt gelegawaardoor een rioolbuis van vol- 'V 40of- doende lengte en wijd 40 x 60 c.M. een en ander onder goedkeuring van den Directeur van Gemeentewerken. Besloten wordt aan Liet Waterschapsbestuur te berichten, dat het in voorbereiding zijnde algemeen rioleerings- plan alleen een oplossing zal brengen tegen ue vervui-^* ling van de sloot gelegen binnen het waterschap. gen van en Eigen- brengt bi .1 schil, it van inzake zijn ergroo- terrein raai be- 18p8 zocht e veroci- anhoudini gebracht werken tuinvak volon- ewerken zoodanig De Direc >li jkens >5 mede, .s volon- bestaan, plaatsing te staan Op het verzoek wordt gunstig beschikt mits de dammen gemaakt worden onder goedkeuring van den Directeur van Gemeentewerken Besloten wordt aan den Raad te adviseeren niet terug te komen op de in zijne vergadering van 28 Juni 15^8 te dezer zake genomen beslissing. Goedgevonden wordt adressant voor den tijd van één jaar als volontair bij gemeentewerken tewerk te stellen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 420