Volg- num- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 820 21 j22 323 824 '25 De Voorzitter Dir «Uem.werken. .van Asch,-^. -rink- weg 12, Soest inspecteur van Politie J.v.VlietDorre- steinweg 83 Directrice filhel-j ruina Kinderzieken huis Utrecht Stelt voor aan den Raad te verzoeken goed te keuren dat d.oor D.de Boer te Huizen een gedeelte van de Veenzoom, vóór de door hem te houden woningen jdoor of namens hem, voor zijn rekening 7:or.it aangelegd en verhard onder door Is. en I te stellen voorwaarden. iendt opgaaf van de gehouden vergade ringen van de commissie voor de beoop- deeling van de "bouwontwerpen. Verzoekt ontheffing van het bepaalde in art.13 van de bouwverordening zulks in verband met zijn voornemen tot het op richten van een enkel woonhuis op een terrein gelegen op den hoek Kieuwe :eg- jSmitsweg kad.bekend gemeente Soest sectie D no.3467, op een afstand van 0.5O A uit de achtererfafscheiding en een afstand van 3«5ü de rechterzijerfafschei ding. De directeur van gemeentewerken brengt bij schrijven van 22 Jufi 1935» no.2/7 gunstig rapport uit. -dviseert eenige verbeteringen aan te jbrengen aan de paardenstal in .et 70on- wagenkamp. De Inspecteur van Politie Izendt omtrent deze voorgestelde verbete ringen een kostenberekening. Verzoekt betaling van de door hem ver schuldigde landpacht, ad f.12.--» Omtrent dit verzoek wordt rapport uitge bracht door den controleur Busch. Bericht op schrijven van Burgemeester en etnoudersd.d.2l Juni 1935 betreffende kosten verpleging J.v.d.Spaa in het 'iilhelmina Kinderziekenhuis, te Utrecht. jC.Pannekoekarts te den uolder zendt betreffende deze aangelegenheid bericht maar aanleiding van het schrijven van h.en d.d.4 Juli 1935*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 423